Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door:

Edith Helwegen
Kvk 14112910
BTW NL NL001828597B11
Burg. Kirkelsstraat 1
6085 EX Horn 

Begrippen Algemene Voorwaarden

Edith Helwegen, verder te noemen EH, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 14112910 en levert diensten op het gebied van advies & begeleiding, workshops & trainingen.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan EH heeft verstrekt, dan wel haar haar eventuele rechtsopvolger (s).

De klant of client is de persoon of personen ten behoeven van wie EH haar diensten verleent.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met EH.

EH behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

*Inspanningsverplichting*

EH, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat EH niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

*Tarieven, Kosten & Prijzen*

1. In de offerte van EH staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door EH voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door EH opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan EH te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

*Facturering & Betalingsvoorwaarden*

2. In de offerte van EH staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door EH voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

3. De door EH opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan EH te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

*Inschrijf en betalingsvoorwaarden*

4. Na je inschrijving ontvang je een email met bevestiging van je inschrijving coachingstraject, de factuur en de algemene voorwaarden. De coachingssessies aan huis of via telefoon/FT/Zoom/Skype worden voor aanvang van het coachingstraject ingepland in onderlinge overeenstemming. Je betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Let wel, je inschrijving is ten alle tijden bindend. Ook wanneer er onderling is afgesproken om op een later tijdstip (gedurende het eerste deel van het traject ) de factuur te voldoen. Indien je annuleert vindt er geen restitutie plaats. Indien het coachingstraject door onvoorziene omstandigheden van EH niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de coaching nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd.

*Annuleringsvoorwaarden*

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van EH, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

*Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

* Deelname aan events: Je inschrijving is definitief zodra je hebt betaald. Je kunt je kosteloos afmelden tot 14 dagen voor het event. Meld je je binnen 14 dagen voor het event af? Dan ontvang je geen restitutie. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

* Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

  • Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

*Coaching: annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

* Coachingstrajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

* Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten

*Klanten van Online Producten*

6. NIET HAPPY? GELD TERUG

Ik (Edith) geloof 100% in dit (online) programma. Ik geloof dat jij er als deelnemer een beter en waardevoller leven mee creëert, waarbij je veel meer gaat genieten van het werk waar je mee bezig bent, de bijzondere mensen om je heen en van jezelf.

Haal jij dat er zelf niet uit? Of blijkt het niet voor jou te zijn? Overleg dit met Edith. Je krijgt dan het volledige bedrag terug.

*Privacy*

7. EH gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. EH is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

EH houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

*Aansprakelijkheid*

8. EH en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens EH geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is EH nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op EH rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *